GEMEENTEBLADOntwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwe Livar varkensstallen aan Hekbergerweg 7 te Echt

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 1-3-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. GEMEENTEBLADOntwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwe Livar varkensstallen aan Hekbergerweg 7 te Echt

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Hekbergerweg Echt Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:•Op 21 juli 2023 van Rode Beek B.V., voor het bouwen van nieuwe Livar varkensstallen op het adres Hekbergerweg 7, 6102 RR te Echt. Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.InzageDe ontwerp-beschikking met bijbehorende stukken wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 29 februari 2024 ter inzage gelegd. U kunt de vergunning en bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op ‘officielebekendmakingen.nl’. De documenten hangen als “bekijk documenten” aan deze publicatie (Zie linker kolom).De termijn voor het naar voren brengen van zienswijze bedraagt 6 weken. De termijn start met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.ZienswijzeGedurende de hierboven genoemde periode van zes weken kunnen door eenieder schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking bij ons college worden ingebracht. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn / haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend. Desgewenst bestaat voor een ieder de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.Beroep instellenDe aandacht wordt er op gevestigd dat belangstellenden te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.

Unknown

 Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Echt

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.