GEMEENTEBLADVastgesteld uitwerkingsplan De Valk Noord Echt

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 9-2-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld uitwerkingsplan De Valk Noord Echt

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

(NL.IMRO.1711.UP20230123-VG01)Het uitwerkingsplan De Valk Noord Echt ziet op het vestigen van nieuwe kleinschalige bedrijvigheid op het noordelijk deel van het voormalige terrein van pannenfabriek De Valk, ten noorden van de Groenserkampweg, tussen de Molenbeek en de Sint Janskamp. In het gebied zullen bedrijven in de milieucategorieën 1, 2 en voor een deel maximaal 3.1 worden toegestaan.Aan het uitwerkingsplan ligt een beeldkwaliteitsplan ten grondslag, dat is vertaald in de regels van het uitwerkingsplan. Zo wordt langs de Groenserkampweg een invulling met representatieve bebouwing voorzien. In het beeldkwaliteitsplan is verder een afschermende beplanting langs de Molenbeek opgenomen, die als voorwaardelijke verplichting in de regels van het uitwerkingsplan is vastgelegd. Het college heeft besloten de procedure als bedoeld in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening te volgen voor het uitwerkingsplan. In dat kader heeft het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage gelegen voor zes weken. Tijdens die termijn zijn geen zienswijzen ingekomen. Het college heeft op 16 januari 2024 besloten het uitwerkingsplan vast te stellen.Het vastgestelde uitwerkingsplan met de bijbehorende stukken ligt vanaf 9 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt, op dagen dat het gemeentehuis is geopend voor publiek. Daarnaast kan het vastgestelde uitwerkingsplan via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het uitwerkingsplan niet automatisch. Daartoe dient – naast het instellen van beroep - ook een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gedurende de beroepstermijn. Aan het instellen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Echt

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.