Ontwerp omgevingsvergunning voor het verbouwen – uitbreiden van een bedrijf aan de Trambaan 15 te Echt

Bekendmaking voor bouwvergunning in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Echt
  2. Ontwerp omgevingsvergunning voor het verbouwen – uitbreiden van een bedrijf aan de Trambaan 15 te Echt

bouwvergunning MolenstraatTrambaan EchtEcht Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente EchtEcht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: •Op 29 januari 2023 van Mourik Infra B.V., gevestigd aan de Trambaan 15, 6101 AJ te Echt, voor het verbouwen – uitbreiden van het bedrijf op het adres Trambaan 15, 6101 AJ te Echt. Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Inzage De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van 29 december 2023 gedurende een periode van zes weken. Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving. Zienswijze Gedurende de hierboven genoemde periode van zes weken kunnen door eenieder schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking bij ons college worden ingebracht. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn / haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend. Desgewenst bestaat voor een ieder de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Beroep instellen De aandacht wordt er op gevestigd dat belangstellenden te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.

Unknown

 Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.