Vastgesteld uitwerkingsplan “Apollo-Stoba Echt"

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 16-2-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. Vastgesteld uitwerkingsplan “Apollo-Stoba Echt”

bestemmingsplan Nieuwe Markt Echt Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Echt

(NL.IMRO.1711.WP20220121–VG02) Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 februari 2024 het uitwerkingsplan “Apollo-Stoba Echt” opnieuw vastgesteld. Uitwerkingsplan Het uitwerkingsplan “Apollo-Stoba Echt” betreft de realisatie van een nieuw woongebied voor maximaal 50 woningen met bijbehorende voorzieningen in het centrum van Echt ter plaatse van de voormalige Stoba en Apollo en omgeving. Het uitwerkingsplan “Apollo-Stoba Echt” voldoet aan de in het bestemmingsplan Centrum Echt opgenomen uitwerkingsregels. Voor het uitwerkingsplan is de procedure ex artikel 3.9 a Wro gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpplan op 6 januari 2023 voor zes weken. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingekomen. Het college heeft op 2 mei 2023 al besloten het uitwerkingsplan Apollo-Stoba Echt vast te stellen. Als gevolg van de tussenuitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Centrum Echt moet het uitwerkingsplan opnieuw worden vastgesteld. Inzage en beroepstermijn Het opnieuw vastgestelde uitwerkingsplan met de bijbehorende stukken ligt vanaf 16 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt, op dagen dat het gemeentehuis is geopend voor publiek. Daarnaast kan het uitwerkingsplan via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het uitwerkingsplan niet automatisch. Daartoe dient – naast het instellen van beroep - ook een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gedurende de beroepstermijn. Aan het instellen van beroep en aan het verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen zijn griffierechten verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Echt

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.