GEMEENTEBLADKennisgeving besluit - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure Oshaarseweg tussen 32 en 32a, te Echten

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in De Wolden

Geplaatst op Lokaalnieuwsecht.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Echt
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Uitgebreide voorbereidingsprocedure Oshaarseweg tussen 32 en 32a, te Echten

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een vergunning verlenen voor:•handelen in strijd met de ruimtelijke regels (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)•het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit (artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo)•het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo)Op het adres Oshaarseweg tussen 32 en 32a, te Echten.Met ingang van de dag na publicatie kunt u gedurende zes weken het besluit en bijbehorende stukken bekijken via de link ‘digitale terinzagelegging’. De stukken liggen ook met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde. Het gemeentehuis is op afspraak geopend, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 14 0528.Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het postadres is: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.In het beroepschrift vermeldt u:•uw naam en adres•de datum van uw beroepschrift•een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht•waarom u het niet met het besluit eens bent•uw handtekeningDigitale terinzageleggingjeleefomgeving.nl/inzien/854377876/662f660b-ab1a-11ee-8162-005056011332Het besluit is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met Imro-nummer: XXXXXXXXXXXXVoorlopige voorzieningDiende u een beroepschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Stuur uw verzoek naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw beroepschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u zowel voor een beroepschrift als voor een verzoek om een voorlopige voorziening griffiekosten moet betalen.U kunt ook digitaal een beroepschrift of verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank. Voor meer informatie kunt u terecht op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Unknown

 Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Lokaalnieuwsecht.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Echt. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Echt

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.